Termeni si conditii

Termeni și condiții
Politica de protecție a datelor cu caracter personal 

Introducere

SRL ,,Dentus Plus”, IDNO 1015600033371, mun. Chișinău, str. Petru Rareș 36, ap.(of.) 111, în calitate de instituție medicală privată, prestator de servicii medicale stomatologice, numit în continuare Prestator, Vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și alte acte normative din domeniu.
Pentru a putea presta serviciile medicale stomatologice cum ar fi: programarea la consultația medicală, consultarea medicului stomatolog etc., Prestatorul are nevoie de a prelucra datele cu caracter personal ale pacienților, precum și ale propriilor salariați și după caz datele salariaților companiilor prestatoare de servicii partenere.
Scopul acestei politici este acela de a vă informa, în special, cu privire la categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, scopurile pentru care le prelucrăm și temeiurile de prelucrare aferente, perioada de stocare a acestor date, destinatarii datelor cu caracter personal, drepturile dumneavoastră și politica noastră privind cookie-urile.

Confidențialitatea
Prestatorul se angajează să nu dezvăluie nici o informație furnizată de subiecții de date cu caracter personal, exceptând situațiile legale. Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor dumneavoastră personale este o prioritate a Prestatorului, având în vedere obligațiile legale prevăzute de legislația națională (a se vedea art. 25 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal) și legislației Uniunii Europene (a se vedea art. 37 din Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 GDPR) în cadrul Companiei a fost desemnat un responsabil de protecția datelor cu caracter personal (data protection officer – DPO) – Valeria Petici, tel: + 373 68525222, email: office@dentus.md

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

În relații cu pacienții, vizitatorii și salariații săi, Prestatorul prelucrează date personale în următoarele sisteme de evidență:
1. Sistemul de evidență Resurse Umane, are loc prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul gestionării raporturilor de muncă, și anume în cazul: recrutării, angajării, promovării, suspendării sau încetării raporturilor de muncă a angajaților și/sau potențialilor angajați ai Prestatorului, precum și în scopuri de statistică, cu prelucrarea următoarelor date personale ale angajaților: nume, prenume, sexul, data nașterii, semnătura, date din actele de stare civilă, codul personal de asigurări medicale, telefonul mobil, profesie, funcție, formare profesională, diplome, studii, situație familială, imagine, locul de muncă, sancțiuni disciplinare, codul personal de asigurări sociale, adresa, numărul de identificare de stat și datele privind starea de sănătate care ar putea fi consemnate în: contractele individuale de muncă, ordine de angajare, acte de identitate, certificat de naștere, diplome de studii, certificate de instruire/perfecționare, certificate medicale.
2. Sistemul de evidență Contabilitate, se prelucrează datele cu caracter personal în vederea ducerii evidența orelor de muncă, salariilor achitate, taxelor și impozitelor, transferurilor bancare, achitărilor în numerar sau cu cardul, instituit în scopul remunerării lucrului angajaților, efectuarea rapoartelor la zi către conducere, efectuarea raportărilor către organele competente, efectuarea plăților/tranzacțiilor în raport cu alte entități cu care operatorul are relații contractuale sau de parteneriat cu prelucrarea următoarelor date: nume, prenume, data nașterii, semnătura, date din actele de stare civilă, codul personal de asigurări medicale, email, profesie, funcție, situație familială, date din permisul de conducere, codul personal de asigurări sociale, adresa, locul de muncă, numărul de identificare de stat IDNP și datele privind starea de sănătate;
3. Sistemul de evidență Informațional Medical, prelucrează informații ce conțin date cu caracter personal și categorii speciale de date cu caracter personal în vederea asigurării, organizării și eficientizării serviciilor medicale prestate care presupune colectarea/stocarea/utilizarea sau prelucrarea în oricare alt fel a datelor cu caracter personal pentru:
• efectuarea programărilor pacienților pentru serviciile de consultație și tratament medical stomatologic oferit de Prestator;
• acordarea serviciilor consultative și de diagnosticare medicală în conformitate cu protocoalele și actele medicale ale Prestatorului;
• accesării de servicii financiar-bancare (plata cu O.P. / cu cardul / în rate)
• furnizării/livrării serviciilor/produselor noastre și, în general, în scopul executării contractului;
• completarea dărilor de seamă și prezentarea acestora către organele competente;
• prezentarea serviciilor și produselor noastre;
• statistică și cercetare științifică;
• prezentarea unei oferte;
• administrării și protejării site-ului nostru;
• marketing și promovare comercială.
În cadrul acestui sistem de evidență se vor prelucra următoarele categorii de date: numele, prenumele, numărul personal de identificare de stat (IDNP), data nașterii și domiciliul, sexul, datele personale ale membrilor de familie, datele bancare, semnătura, numărul de telefon/fax, numărul de telefon mobil, adresa (domiciliului/reședinței), adresa e-mail, datele genetice, datele biometrice și antropometrice, profesia și/sau locul de muncă, caracteristicile fizice, după caz, alte date necesare îndeplinirii scopului menționat;
Datele cu caracter personal în acest sistem de evidență vor fi stocate din momentul înregistrării informațiilor, iar în caz de apariție a unor litigii, cu posibilitatea prelungirii termenului până la soluționarea cauzei, în conformitate cu Ordinul nr. 57/2016 al Serviciului de Stat Arhivă.
4. Sistemul de evidență Call centru prelucrează informații ce conțin date cu caracter personal și categorii speciale de date cu caracter personal în vederea în temeiul interesului legitim al operatorului pentru a satisface cererile și reclamațiile pacienților, inclusiv cu posibilitatea de a utiliza în calitate de mijloc de probă în cazurile reclamate de pacienți în calitate de ultim mijloc care poate fi utilizat pentru atingerea scopului, informarea despre serviciile și produsele Prestatorului, efectuarea programărilor pacienților pentru serviciile de consultație și tratament oferite de Prestator, pentru o mai bună înțelegere a solicitărilor pacienților, accesarea, verificarea înregistrărilor în situația unor plângeri sau reclamații din partea pacienților.
În cadrul acestui sistem de evidență se vor prelucra următoarele categorii de date: numele, prenumele, numărul personal de identificare de stat (IDNP), data nașterii și domiciliul, numărul de telefon/fax, numărul de telefon mobil, adresa (domiciliului/reședinței), adresa e-mail, după caz, alte date necesare îndeplinirii scopului menționat;
5. Sistemul de evidență poșta electronică reprezintă un mijloc de a administra și presta serviciilor clienților Presatorului. În cadrul acestui sistem de evidență sunt colectate datele cu caracter personal ale angajaților precum și ale pacienților, care vizează corespondența cu vizitatorii, pacienții, clienții și între angajați.
În cadrul acestui sistem de evidență se vor prelucra următoarele categorii de date: numele, prenumele, adresa de email și alte date cu caracter personal care vor fi incluse sau cerute de către solicitant.
6. Sistemul de evidență corespondența cuprinde totalitatea informațiilor care vizează petițiile, reclamațiile, demersurile, scrisorile, înștiințările expediate în scris pe suport de hârtie sau automatizat în format electronic în care sunt consemnate datele cu caracter personal ale persoanelor fizice. În dependență de scop și amploare, se colectează următoarele categorii de date: nume, prenume, adresa de domiciliu, număr de telefon, email precum și orice alte informații conținute în petiții.
Pagina web www.dentusdentino.md, denumit în continuare website– reprezintă un sistem de evidență a datelor cu caracter personal care colectează și prelucrează datele vizitatorilor, angajaților precum și ale pacienților Prestatorului. Prelucrarea se efectuează în mod automatizat, fiind vizați clienții Prestatorului și vizitatorii site-ului. Pe pagina web sunt postate datele cu caracter personal ale unor angajați, precum nume, prenume, imagine foto, studii, experiență de muncă, CV etc.
Când vizitați website-ul, serverul de web înregistrează automat numele furnizorului Dumneavoastră de servicii internet și website-ul de pe care ne vizitați. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei programări.
Informațiile pe care le obținem depind de serviciile accesate, în special se referă la: nume,
prenume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail.
Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind protecția datelor cu caracter personal și vor fi utilizate de către Prestator în următoarele scopuri:
• scopuri informaționale despre serviciile Prestatorului;
• scopuri operaționale – efectuarea programărilor online;
• pentru comunicare (e-mail, mesaje, chat);
• dezvoltare și analiză – se vor procesa datele pentru o mai bună înțelegere a necesităților pacientului.
Social media
Menținem o prezență online pe rețele și platforme sociale pentru a comunica cu clienții ș posibilii clienți în vederea informării acestora despre serviciile noastre. Folosim Facebook, Instagram, Linkedin și G+. În momentul vizitării oricăror dintre aceste platforme se aplică termenii și condițiile de procesare ale operatorului platformei respective. Procesăm de asemenea datele comunicate către noi pe aceste platforme și rețele sociale. Website-ul include funcționalități Social Media, cum ar fi butoanele de Share Facebook, Instagram și G+. Aceste funcționalități intră sub Politica de Confidențialitate a companiilor care le furnizează.


Drepturile dumneavoastră
Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, garantate de legislație
• Dreptul de a fi informat – Dreptul Dvs. de a fi informat este exercitat prin furnizarea și publicarea acestei Politici de protecție a datelor cu caracter personal sau a unor informații similare atunci când comunicăm direct cu Dvs. – prin punctul de contact al prestatorului (art. 12 din legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal).
• Dreptul de acces la datele cu caracter personal primi informații – Dvs. sau reprezentantul legal în baza unei cereri, dispune de dreptul de a avea acces nelimitat la informațiile privind propriile date medicale, dosarul personal de angajare, la rezultatele și la dosarele cu investigații, la tratamentele și îngrijirile primite, cu eliberarea unui rezumat în scris la externare, precum și dreptul de a obține părți de pe anumite înscrisuri care Vă vizează. Suplimentar, sunteți în drept de a obține confirmarea/infirmarea faptului dacă datele cu caracter personal care Vă vizează au fost sau nu prelucrate, informații referitoare la scopurile și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sânt dezvăluite datele, modul în care se efectuează prelucrarea datelor, consecințele juridice generate de prelucrarea datelor pentru subiectul de date și modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art. 13 din legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal).
• Dreptul la rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de intervenție, art. 14 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal),
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal iar, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, remiterea informației către alți operatori cu privire la solicitarea ștergerii (dreptul la ștergere, art. 16 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal),
• Dreptul de a depune o plângere la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, 27 alin. (1) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal).
• Drepturi legate de luarea automată a deciziilor individuale, inclusiv profilarea
Aveți dreptul să Vă opuneți asupra unei decizii luate exclusiv pe prelucrarea automatizată (electronică prin intermediul softurilor sau aplicațiilor). Acest fapt presupune că Dvs. sunteți în drept ca înainte de a fi luată o decizie în privința unei diagnoze, unui rezultat, sau a unei constatări de fapt, Dvs. sunteți în drept de a oferi explicații sau informații suplimentare care ar duce la posibilitatea confirmării sau infirmării rezultatelor finale (dreptul de a nu fi supus unei decizii automatizate, art. 17 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal).
Securitatea datelor
Acest site adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online. Datele trimise prin formularele programare sau cele de contact vor fi criptate și protejate. Toate informațiile despre utilizatori, menționate mai sus, nu vor fi obiectul niciunei alte activități, în afara celor mentionate mai sus.
Informații pentru utilizatori (vizitatori)
Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:să furnizați date veridice, exacte și complete despre dumneavoastră, să mențineți și actualizați atunci când situația cere, datele de înregistrare pentru a fi adevarate, exacte și complete.
Totodată, vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice sistem sau informație;
să publicați materiale obscene, defăimatoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare incidente.
În caz de nerespectare a acestor condiții, Prestatorul se va disocia de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală.
Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Vom păstra datele Dvs. personale atât timp cât este necesar realizării scopurilor menționate supra. Datele cu caracter personal prelucrate în scopul prezentării serviciilor și produselor noastre vor fi reținute până la momentul manifestării de voință din partea dumneavoastră de a nu mai primi prezentări ale serviciilor și produselor noastre, dacă nu sunt necesare pentru un alt scop. Datele cu caracter personal prelucrate în scopul prezentării unei oferte de preț vor fi reținute un termen rezonabil în vederea posibilității încheierii unui contract.Datele cu caracter personal prelucrate în scopul furnizării/livrării serviciilor/produselor noastre și, în general, în scopul executării contractului, vor fi reținute pe parcursul executării contractului și ulterior o perioadă rezonabilă de timp și, în orice caz, pe perioadele prevăzute de lege.
Datele cu caracter personal prelucrate în scopul gestionării și menținerii relației noastre cu dumneavoastră vor fi reținute pe perioadă nedeterminată, până la exercitarea dreptului dumneavoastră de a fi uitat, în măsura în care nu se mai justifică prelucrarea lor în temeiul legii (Ordinul nr. 57/2016 al Serviciului de Stat Arhivă și prevederilor Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului), a unui contract sau a interesului nostru legitim.

Modificări ale politicii de confidențialitate
Modificarea sau după caz, revizuirea prezentei politici se realizează la necesitate. Politica de confidențialitate se publică pe pagina web a Prestatorului.

Website-ul nostru folosește cookies
1. Ce sunt cookie-urile?
Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.Un cookie este format din două părți:numele cookie-ului; și
conținutul sau valoarea cookie-ului.Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.
2. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:
Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către Prestator, în calitate de deținător al acestei pagini de internet;anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, Prestatorul poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum:limba în care este vizualizată o pagină de internet;moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife; facilitarea accesului în contul utilizatorilor;postarea comentariilor pe site.
3. Care este durata de viață a cookie-urilor?
Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:
Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.
4. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?
Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate disponibilă pe această pagină de internet.
Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terți: Google Analytics, Facebook.
5. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:
Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:
a. Cookie-uri de performanță a paginii de internet;
b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;
c. Cookie-uri pentru geotargetting;
d. Cookie-uri de înregistrare;
e. Cookie-uri pentru publicitate;
f. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;
6. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.
7. Particularizarea setările browserului în ceea ce privește cookie-urile
În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.
În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.
8. Cum pot fi oprite cookie-urile?
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.
Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.